Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

KKE SURİYEYE YAPILAN İMPERİALİST VURUŞ NEDENİYLE SİNDAGMA MEYADINDA TOPLANIP AMERİKAN BÜYÜKELCİLİIGİNE EYLEM YAPARAK GİTTİ

Halkların katillerine ne su ne de toprak !

NATO – AB destegiyle  ABD, Fransa İngiltere ve yunan hükümeti Suriyeye yapılan imperialist saldırıya Cumartesi (14/4), anında ve kararla binlerce işçi, genç ve emekci tepki verip Sintagma meydanında toplanıp  eylem yaparak amarikan büyükelciligine vardı, eylemyapılan yollarda bu imperializme katılan diger büyükelcilerdende gecildi. Askerligini yapan cogu genc eyleme katılarak büyük etki cekti.
Toplantıda KKE Genel Sekreteri  Dimitris Koutsoumpas konusmasında sunları ekledi:
"Biz Suriye'ye yapılan yeni saldırıyı kınayarak mesaj gönderiyoruz, ABDyi,İngiltere, Fransa ve NATO – AB ait olan diger ülkelerin destegi ve hoşgörüsünüde. Bu saldırı bicok sivil cana ve bir cok yaralanmalara neden. Emperyalistler bir kez daha bölgedeki halkları kana boğdu. Yapılmış elemetleriıni bahane ederek, devletleri yok edip ve parçalıyorlar.
(...) Ülkemizin yeni saldırının bir parçası olmadığını iddiası bir yalan! SYRIZA - ANEL hükümeti, emperyalistlerin yeni suçluluğuna aktif ve yükseltilmiş  roller ile katılıyor. Büyük sorumluluklara sahiptir, çünkü ülkeyi, halkımızı bu katliama daha da derine sokuyor, Yunanistan'ın sermayesi adına, av ve pazar payına katılımını talep ediyor.  Amerikan ve Avrupa emperyalizmini sistematik ve açık bir şekilde süslemektedir.
(...) Şimdi emperyalist savaşa karşı mücadelenin güçlendirilmesi gerekiyor. Yunanistan'ın Sudadaki üssünü ve tüm yabancı üsleri kapatılması icin.Ölümün temeli olan Kıbrıs'taki İngiliz üslerini kapatılması icin.Bütün Yunan askerleri yurtdışındaki görevlerden dönsün. Ülkemizi NATO ve AB'den cıksın. "

 

Rally of the KKE [14.04.2018]

NATO – ABdestegiyleABD, FransaİngiltereveyunanhükümetiSuriyeyeyapılan imperialist saldırıyaCumartesi (14/4), anındavekararlabinlerce işçi, genç ve emekci tepkiveripSintagma meydanında toplanıpeylemyaparakamarikanbüyükelciliginevardı, eylemyapılanyollardabuimperializmekatılandigerbüyükelcilerdendegecildi. Askerligini yapan cogu genc eyleme katılarak büyük etki cekti.

Toplantıda KKEGenelSekreteriDimitrisKoutsoumpaskonusmasındasunlarıekledi:

"Biz Suriye'ye yapılan yeni saldırıyı kınayarak mesaj gönderiyoruz,ABDyi,İngiltere, Fransa ve NATO – AB ait olan diger ülkelerin destegi ve hoşgörüsünüde. Bu saldırı bicok sivil cana ve bir cok yaralanmalara neden. Emperyalistler bir kez daha bölgedeki halkları kana boğdu. Yapılmış elemetleriıni bahane ederek, devletleri yok edip ve parçalıyorlar.

(...) Ülkemizin yeni saldırının bir parçası olmadığını iddiası bir yalan!SYRIZA - ANEL hükümeti, emperyalistlerin yeni suçluluğuna aktif ve yükseltilmiş  roller ile katılıyor. Büyük sorumluluklara sahiptir, çünkü ülkeyi, halkımızı bu katliama daha da derine sokuyor, Yunanistan'ın sermayesi adına,av ve pazar payına katılımını talep ediyor.  Amerikan ve Avrupa emperyalizmini sistematik ve açık bir şekilde süslemektedir.

(...) Şimdiemperyalistsavaşakarşımücadeleningüçlendirilmesigerekiyor. YunanistannSudadakiüssünü vetümyabancı üslerikapatılması icinlümüntemeliolanKıbrıs'taki İngiliz üslerinikapatılması icin.BütünYunanaskerleriyurtdışındakigörevlerdendönsün.Ülkemizi NATO veAB'dencıksın. "